مطالب کمک درسی
 
گروه بندی

قسمت2
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 02-english-11- lesson-1-new words and expressions.mp3 حجم فایل: 5/58 مگابایت
قسمت 1
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 01-english-11- lesson-1-conversation.mp3 حجم فایل: 4/39 مگابایت
قسمت3
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 03-english-11- lesson-1-reading.mp3 حجم فایل: 7/36 مگابایت
قسمت4
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 04-english-11- lesson 1-listening and speaking.mp3 حجم فایل: 5/06 مگابایت
قسمت5
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 05-english-11- lesson-1-pronunciation.mp3 حجم فایل: 2/28 مگابایت
قسمت6
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 06-english-11- lesson-1-whatyou learned.mp3 حجم فایل: 2/08 مگابایت
قسمت7
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 07-english-11- losson-2-conversation.mp3 حجم فایل: 4/19 مگابایت
قسمت8
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 08-english-11- lesson-2-new words and expressions.mp3 حجم فایل: 6/19 مگابایت
قسمت9
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 09-english-11- lesson-2-reading.mp3 حجم فایل: 6/95 مگابایت
قسمت10
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 10-english-11- lesson 2-listening and speaking.mp3 حجم فایل: 4/95 مگابایت
قسمت11
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 11-english-11- lesson-2-pronunciation.mp3 حجم فایل: 2/76 مگابایت
قسمت12
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 12-english-11- lesson-2-whatyou learned.mp3 حجم فایل: 2/00 مگابایت
قسمت13
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 13-english-11- lesson-3-conversation.mp3 حجم فایل: 4/22 مگابایت
قسمت14
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 14-english-11- lesson-3-new words and expressions.mp3 حجم فایل: 4/72 مگابایت
قسمت15
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 15-english-11- lesson-3-reading.mp3 حجم فایل: 6/90 مگابایت
قسمت16
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 16-english-11- lesson- 3-listening and speaking.mp3 حجم فایل: 5/34 مگابایت
قسمت17
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 17-english-11- lesson-3-pronunciation.mp3 حجم فایل: 3/89 مگابایت
قسمت18
آپلود شده توسط: سهرابی در تاریخ 1396/09/08
فایل پیوست شده: 18-english-11- lesson-3-whatyou learned.mp3 حجم فایل: 2/12 مگابایت


آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان معراج اندیشه
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.